Kişisel Verilerin Korunma Kanunu | Oto Radyatör - Engine Cooling Modules - Radiators - Charge Air Coolers - Oil Coolers

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

1- VERİ SORUMLUSU ŞİRKET ADI VE ADRESİ:

 

ÜNVANI        : YETSAN Isı Dönüşüm Sistemleri SAN. ve TİC. A.Ş.

ADRES          : Ahi Evran Osb Mahallesi Oğuz Cadde No: 14 Sincan/ANKARA

TEL               : +90 (312) 267 16 75 FAKS: +90 (312) 267 16 77

WEB              : www.otoradyator.com

E-POSTA       : info@otoradyator.com

 

       

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

 

İlgili kanunlar kapsamında, tarafınızın www.otoradyator.com yapacağı mal/hizmet alımı işlemine ilişkin olarak, yine tarafınızca bildirilecek isim/unvan, adres, iletişim, banka hesap bilgileri ve satışa konu mal/hizmet bilgisi; tarafınız ile şirketimiz arasında doğacak ticari ve hukuki ilişki gereğince güvenlik önlemleri alınmış olan veri saklama alanlarımızda depolanacak ve şirketimiz tarafından güvenli olarak işlenecektir.

·         Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

·         Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,

·         Hizmetlerin sağlanması kapsamında müşteri kartı oluşturulması,

·         Randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

·         İletişim kanallarının yönetimi,

·         Müşteri memnuniyetinin artırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi,

·         Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·         Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

·         Elektronik ortam ve platformlarda veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

·         Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

·         Müşteri ve ziyaretçilerimizin memnuniyetinin artırılması ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,

·         Müşterilerimize öneri sunulabilmesi ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılabilmesi,

·         Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerin değerlendirilebilmesi,

·         Web sitesi üzerinden internet sayfamızı kullanan kişilerin “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgilerinin toplanması,

·         Şirketimizle iş amaçlı bağı bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile gerekli iletişimin kurulabilmesi,

·         İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimizle iletişime geçilerek gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

·         İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanılması,

·         Sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Amaçları ile kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde, yukarıda hangi amaçlarla işlendiği belirtilen ve tarafımızca işlenen kişisel verilerinizin satışa konu mal/hizmetin nakli amacıyla ilgili kargo şirketine ve veri güvenliği amacıyla Almanya firması olan “Hetzner” isimli veri depolama firması ile gizlilik kuralları çerçevesinde yalnızca depolama alanı kullanımı amacıyla açık rızanıza dayalı şekilde paylaşacağımızı ancak bunun dışında hiçbir suretle verilerinizi yurtdışına aktarmayacağımızı bilmenizi isteriz. Hukuki haklarımızın kullanılması için yapılacak başvurular bu durumun istisnasını oluşturmaktadır.

 

3- HANGİ VERİLERİN İŞLENDİĞİ VE KİMLERLE PAYLAŞILACAĞI:

 

Tarafınızca bildirilecek olan: isim/unvan, adres, iletişim, banka hesap bilgileri ve satışa konu mal/hizmet bilgisi haricinde, satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak ortaya çıkacak kişisel veriler haricinde herhangi bir veri işlenmeyecektir.

İşlenen kişisel veriler, kanuni bir zorunluluk (Kamu kurumları) yahut kanundan doğan sorumluluklar (Ödemeler için banka) haricinde hiçbir özel hukuk kişisi ile paylaşılmayacak ve veriler aktarılmayacaktır. Yukarıda belirtilen veri alanı ile ilgili husus bunun istisnasıdır.

 

4- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, sosyal medya, telefon, Şirket içi sistemlerden ve fiziki ortamda bayi kanalıyla şu hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir:

Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerin sağlanması, müşteri kartı oluşturulması ile randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
Talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
Açık rıza vermeniz halinde ise kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iletişim kanallarının yönetimi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi, referans ile hediyeler sağlanması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi amaçları ile ilgili açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilmektedir.

Ayrıca bu verilerin tarafımızca toplanması ve işlenmesi Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer kanunlarda belirtilen satış sözleşmesinin kurucu unsurlarından olan irade beyanının gerçeğe uygun oluşabilmesi ve tarafınızla aramızda gerçek bir satış sözleşmesi oluşabilmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

5- İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ :

6698 sayılı Kanun’un 7. ve 11. maddeleri uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına karşın işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://otoradyator.com/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “AHİ EVRAN OSB MAHALLESİ OĞUZ CADDESİ NO:14 SİNCAN/ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi +90 312 267 1675 numaralı çağrı merkezi ve info@otoradyator.com adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.